• AVÍS LEGAL

  • Política de privacitat de dades

   L'empresa ENOTURISTA.CAT amb NIF 46.820.716-F seguint la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa els usuarios de https://enoturista.cat sobre la seva Política de Protecció de Dades, que serà d'aplicació al tractament de les dades personals que siguin facilitats per l'usuari quan accedexi, utilitzi i/o es registri a https://enoturista.cat.

   ENOTURISTA.CAT garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, conforme a l'establert a l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, provingin de l'acció humana o del medi físic o natural.

   Així mateix,  ENOTURISTA.CAT informa a l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en las que emmagatzemem les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

   Registre de visites

   ENOTURISTA.CAT comunica als usuaris de  https://enoturista.cat que l'adreça IP amb què s'accedeix al servidor de https://enoturista.cat, la data i hora de l'accès, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de ENOTURISTA.CAT als efectes de comptabilitzar les visites que rebi ENOTURISTA.CAT així com per a la realització d'estadístiques.

   Registre d'usuaris

   Les dades personals dels usuaris sol·licitats en el registre d'usuaris de  https://enoturista.cat són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de ENOTURISTA.CAT.

   Aquestes dades han de ser varitables, exactes, complertes i actualizades, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a ENOTURISTA.CAT o a qualsevol tercer a causa de la falsetat, inexactitut, insuficiència o no actualizació de les mateixes.

   En cas de què l'usuari sigui menor d'edad, s'adverteix que ha d'obtenir l'autorització prèvia del major a càrrec per facilitar les dades personals que se sol·licitin.  ENOTURISTA.CAT s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

   La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades a https://enoturista.cat és:

   (1) la identificació de l'usuari amb el propòsit d'una atenció més personalitzada;
   (2) l'administració, l'estudi i la millora de l'oferta de serveis;
   (3) l'estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris; i
   (4) l'enviament d'informació tècnica, comercial i informativa sobre https://enoturista.cat.

   El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits a la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat,  ENOTURISTA.CAT ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l'usuari.

   Les dades personals facilitades a ENOTURISTA.CAT no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts a la mateixa.

   En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les dades personals serà revocable en tot moment, sent necessària una comunicació escrita al responsable del fitxer al domicili de ENOTURISTA.CAT. Aquesta comunicació s'haurà de realitzar mitjançant la reemissió per conducte fefaent d'una carta firmada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu Document Nacional d'Identitat o un altre document acreditatiu.

   Informació als usuaris

   Vostè pot exercir els seus drets d'accès rectificació, cancel·lació, oposició de les seves dades a través del correu electrònic a info@enoturista.cat.