• bases legals dels sorteigs

  • 1. Empresa organitzadora del concurs

   L'entitat organitzadora d'aquest concurs és ENOTURISTA.CAT (d'ara endavant ENOTURISTA), amb domicili social al Passeig de la Riera, 56, 08191, de Rubí (Barcelona). Amb la finalitat de premiar als seus seguidors d’Instagram ha decidit posar en marxa un sorteig al seu perfil @enoturista

   2. Finalitat del concurs

   La finalitat d'aquest concurs és premiar als seguidors d’ENOTURISTA a Instagram per la seva fidelitat.

   3. Àmbit geogràfic i participants

   Aquest sorteig té un àmbit territorial de Catalunya. 

   4. Àmbit temporal

   El termini de la promoció s'iniciarà el dia 07/05/2020 a les 22:00h i finalitzarà el 13/05/2020, a les 12:00h. Només tindrà lloc a través de la pròpia pàgina d'Instagram d’ENOTURISTA i sota el compliment de les presents bases legals.

   5. Participants

   Poden participar de forma gratuïta i voluntària, els residents a Catalunya, majors de 18 anys, registrats prèviament a Instagram, amb un únic usuari real, i que segueixin a ENOTURISTA. Hauran de participar activament al concurs segons la mecànica disposada en aquest document. No podran participar-hi els treballadors, col·laboradors directes o indirectes d’ENOTURISTA que hagin intervingut en la promoció o en la impressió dels materials corresponents, ni tampoc els seus familiars en primer grau.

   Si es produís tal circumstància, ENOTURISTA els descartarà de forma automàtica. ENOTURISTA no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants, ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

   El sorteig pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, ENOTURISTA es reserva el dret a excloure automàticament i immediata qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes bases. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d'algun dels premis, ENOTURISTA es reserva el dret d'exercir les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, a la devolució dels premis.

   6. Premis

   Hi haurà un premi: un lot de tres vins escollits per l’equip d’ENOTURISTA, que es reserva la facultat de modificar els premis per premis d'igual o major valor en el cas de problemes de logística o de lliurament. Les despeses d'enviament del premi seran a càrrec d’ENOTURISTA. El premi no serà canviable ni per diners ni per altres premis, i és personal i intransferible.

   7. Mecànica de la promoció

   A partir del primer dia de la promoció i fins a l'últim dia inclòs, els seguidors d'Instagram d’ENOTURISTA podran participar seguint les instruccions indicades al post del sorteig identificat amb l’etiqueta #EnoturistaSorteig

   8. Mecànica d'adjudicació de premis

   Entre tots els participants es realitzarà un sorteig que determinarà el guanyador/a final. Els guanyadors autoritzen que el seu nom d'Instagram sigui publicat a les xarxes socials d’ENOTURISTA. Els guanyadors seran avisats mitjançant una menció en un post al perfil d’ ENOTURISTA a Instagram. Si algun dels guanyadors incomplís les normes d'aquest concurs o no pogués ser localitzat dins dels terminis d'aquestes bases, el premi que li hi hagués correspondre, quedaria desert.

   Els continguts de no relacionats amb el concurs podran ser eliminats.
    
   9.Contacte amb els guanyadors

   Els guanyadors seran contactats en els 5 següents dies laborables a la fi d'aquesta promoció indicant que han d'enviar un correu amb les seves dades personals per a realitzar l'enviament a info@enoturista.cat. Els guanyadors tindran un màxim de 5 dies laborables des de l'enviament del comentari per part d’ENOTURISTA per respondre. Si transcorreguts aquest temps ENOTURISTA no obté resposta amb totes les dades necessàries per fer lliurament del premi, s'anul·larà. 

   En els següents 10 dies laborables es procedirà al lliurament dels premis i només hi haurà un contacte, per la qual cosa l'adreça que es faciliti a ENOTURISTA ha de ser vàlida pels dies en què es farà lliurament del premi.

   En el cas que algun guanyador o guanyadors no responguin dins d'aquests 5 dies següents a la comunicació, ENOTURISTA es reserva la facultat de nomenar un nou guanyador, seguint el procediment descrit en aquest article. En cas que dites nou(s) guanyador(es) tampoc contestin en el termini de 5 dies, ENOTURISTA podrà declarar desert el premi.

   10. Desvinculació d'Instagram

   Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment d'Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a ENOTURISTA i no a Instagram. La informació que proporcioni només s'utilitzarà per a tramitar la participació del concursant i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. 

   11. Fiscalitat

   La celebració del previst concurs, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

   12. Acceptació de les bases

   La simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases en la seva totalitat. El contrari implicarà l'exclusió del participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d'aquest premi.

   13. Drets de la propietat intel·lectual

   ENOTURISTA es reserva el dret d'utilitzar els noms i les imatges dels concursants guanyadors a l'efecte de la seva utilització en finalitats publicitàries en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

   14. Dades personals

   De conformitat amb Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa els participants que les dades personals que facilitin seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal, propietat de la companyia organitzadora. Aquestes dades seran utilitzats i tractats, a més amb la finalitat de participar en el concurs, per a la recerca, promoció i comercialització dels serveis d’ENOTURISTA, que inclourà l'enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. Si ho desitgen, poden fer ús en qualsevol moment dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades escrivint al responsable del tractament a l'adreça info@enoturista.cat

   15. Llei aplicable i tribunals competents

   La llei aplicable al present concurs promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per a conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els Jutjats de la ciutat de Barcelona.